سپاس از همراهی شما با کلینیک دندان پزشکی دکتر افشین میرزایی، برای بهبود و ارائه خدمات بهتر لطفا فرم زیر را پر کنید.

تماس با ما
آیا از برخورد پرسنل راضی بودید؟
محیط کلینیک را چطور ارزیابی میکنید؟
از درمان خود راضی بودید؟
برای نوبت بعد باز هم مارا انتخاب میکنید؟